Стратегија за развој на платните системи на РМ 2013-2017 година

Да се обрне посебно внимание на деловите кои се однесуваат на унапредување на електронските системи во банкарскиот сектор

http://www.nbrm.mk/WBStorage/Files/WebBuilder_Prezentacija_Strategija_PS_2013_2017.pdf

Skip Navigation

Navigation

Skip Settings

Settings