Методолошки чекори во научно-истражувачки труд

Методолошки чекори во еден научно-истражувачки труд,
прилагодена структура за прв циклус на студии*
* Проф. Д-р. Печијарески Љупчо
Чекорите во еден научно-истражувачки труд се следните:
 • Избор на областа на истражување
 • Избор проблем на истражување од дадената област
 • Трансформирање на проблемот на истражување во предмет на истражување
 • Операционализирање го предметот на истражување, што подразбира:
  • Структурно определување на предметот на истражување
   • Временско 
   • Просторно
   • Научно-дисциплинарно 
 • Цели на предметот на истражување
 • Хипотези
 • Начин на организирање на истражувањето
 • Избор на методи и техники за собирање податоците
 • Избор на методи и техники за анализа и обработка на податоците
 • Синтетички приказ на добиените резултати од извршената анализа
 • Заклучни согледувања
 • Дисеминација
Last modified: Thursday, 18 July 2013, 05:22 AM
Skip Navigation

Navigation

Skip Settings

Settings