Topic Name Description
Topic 1 File Теми за проектни задачи

Теми за проектни задачи

File Извештај 1 - G20 High-Level Principles for Digital Financial Inclusion

Извештај 1

File Извештај 2 - Accelerators to an Inclusive Digital Payments Ecosystem

Извештај 2

File Извештај 3 - Responsible Digital Payments Guidelines

Извештај 3

File 4a Blockchain технологија

Blockchain технологија

File 4б Криптовалути

Криптовалути

File Концепт за проектна задача

Концепт

Folder Некои дополнителни ресурси за проектни задачи

Дополнителни ресурси

URL Народна Банка на РМ

НБРМ

URL EUROSTAT - European Commission

Eurostat

URL Листа на банки со дозвола за работа од НБРМ
URL Завод за статистика на РМ

Завод за статистика

URL Eurostat - statistics explained

Eurostat explained

URL Интернационален Картичен Систем CaSys
URL Платни системи во Република Македонија
URL The Banker

The Banker

URL SEPA - Single Euro Payments Area

Single Euro Payments Area

URL Стратегија за развој на платните системи на РМ 2013-2017 година

Да се обрне посебно внимание на деловите кои се однесуваат на унапредување на електронските системи во банкарскиот сектор

http://www.nbrm.mk/WBStorage/Files/WebBuilder_Prezentacija_Strategija_PS_2013_2017.pdf

URL Harvard Tips for Questionnaire

Harvard

Page Методолошки чекори во научно-истражувачки труд
Методолошки чекори во еден научно-истражувачки труд,
прилагодена структура за прв циклус на студии*
* Проф. Д-р. Печијарески Љупчо
URL Регулатива за дигитални цертификати
URL Global banking outlook 2015

Transforming banking for the next generation

URL Going digital - the banking transformation

Going digital

File Deutsche Bank research

E-banking

File Визуелизации

Секоја презентација мора да содржи барем три различни видови визуелизации, како во приказите во прилогот

File Акцелератори превод

превод

URL Евидентирање на групи и термини за презентации за проектни задачи

Евидентирање на групи и термини за презентации

Topic 2 File Електронски бизнис

cas1&2

File Дообјаснети концепти

Дообјаснети концепти

File Дополнителен материјал

Дополнителен материјал Комерцијално банкарство - Електронско банкарство

File Табела - видови бизнис комуникации меѓу граѓани, бизниси и институции

Табела - видови бизнис комуникации меѓу граѓани, бизниси и институции

File Табела - Клучни разлики меѓу традиционалната и современата економија

Клучни разлики

Topic 3 File Предности, недостатоци, можности

Предности, недостатоци, можности

File Табела - Начини на плаќање низ времето

Начини на плаќање низ времето

File Табела - Предности, недостатоци, можности, опасности од Електронско Банкарство

Табела - Предности, недостатоци, можности, опасности од Електронско Банкарство

Topic 4 File Архитектура и електронски пари

Архитектура и електронски пари

File Електронски Пари

Електронски Пари

Topic 5 File Електронски платежни картички

Електронски платежни картички

Topic 6 File Банкомати

Банкомати

Topic 7 File Прашања за прв колоквиум - Концепти

Концепти

File Прашања за прв колоквиум - Елаборација

Елаборација

File Концепт на проектната задача

Концепт

Topic 8 File POS терминали

POS терминали

File E-CRM

E-CRM

File CRM преведени материјали

Благодарност за помош при превод на Фиона Јусуфи

File Студија на случај E-CRM

E-CRM

File Акцелератори за инклузивни дигитални плаќања

Акцелератори

Topic 9 File Електронски банкарски мрежи и Платни системи

Електронски банкарски мрежи и Платни системи

File Стратегија за развој на платен систем на РМ 2013/2017

Стратегија за развој на платен систем на РМ 2013/2017

Folder Дополнителни материјали за платни системи НБРМ

НБРМ

URL Закон за платежни услуги и платни системи

закон најнов

Topic 10 File Безбедност на е-банкарство

Безбедност на е-банкарство

File Дополнителен материјал за основни дефиниции

од безбедност на електронското банкарство

File Мобилно банкарство

Мобилно банкарство

File Домашно банкарство

Домашно банкарство

Topic 11 File Поими за втор колоквиум

поими

File Прашања за елаборација за втор колоквиум

Елаборација втор

File Дел од проектна задача - втор колоквиум

Проектна

Topic 13 File Additional resources in English 1

E-banking management

File Additional resources in English 2

Additional resources

File Additional resources in English 3

Additional resources in English 3

File Additional resources in English 4

Additional resources in English 4

File Additional resources in English 5

Additional resources in English 5

Topic 14 File Презентација Шпаркасе Банка

Презентација за банката

Topic 15 File теми за семинарски работи

теми за семинарски работи

File Anketa

Anketa

File Прашалник за истражување во банките

Симнете го и користете го овој прашалник со договорената структура, како основа за истражувањето.

Потоа треба да се пополни и врз база на истиот да се направи презентација по желба и сопствен дизајн и идеја.

Looking forward to your results!

Рената

Topic 16 File Управување со промените при имплементација на втората ЕУ директива за платежни услуги во финансискиот систем на Република Северна Македонија

Управување со промените при имплементација на втората

ЕУ директива за платежни услуги во финансискиот систем

на Република Северна Македонија