Германски јазик
(ГерманскиЈазик)

наставник д-р Валентина Илиева
предмет Германски јазик
Бизнис Администрација - Менаџмент БАМ Изборен
Бизнис Информатика БИТ Изборен
Финансиски Менаџмент ФИМ Изборен
Меѓународна Економија и Бизнис МЕБ Изборен
Маркетинг Менаџмент МАМ Изборен
Сметководство, Финансии и Ревизија СФР Изборен