Англиски јазик
(АнглискиЈазик)


наставник м-р Никола Димески
предмет Англиски јазик
Бизнис Администрација - Менаџмент БАМ Изборен
Бизнис Информатика БИТ Изборен
Финансиски Менаџмент ФИМ Изборен
Меѓународна Економија и Бизнис МЕБ Изборен
Маркетинг Менаџмент МАМ Изборен
Сметководство, Финансии и Ревизија СФР Изборен