Економија на Европска Унија
(ЕкономијаНаЕвропскаУнија)

наставник д-р Оливера Костоска
предмет Економија на Европска унија (ЕЕИ)
Бизнис Администрација - Менаџмент
Бизнис Информатика
Финансиски Менаџмент
Меѓународна Економија и Бизнис МЕБ Задолжителен
Маркетинг Менаџмент
Сметководство, Финансии и Ревизија