WEB програмирање
(WEBпрограмирање)


наставник д-р Марјан Ангелески
предмет WEB програмирaње                   
Бизнис Администрација - Менаџмент
Бизнис Информатика БИТ Изборен
Финансиски Менаџмент
Меѓународна Економија и Бизнис
Маркетинг Менаџмент
Сметководство, Финансии и Ревизија