Менаџмент
(Менаџмент 1)

наставник д-р Снежана Мојсовска Саламовска
предмет Менаџмент
Бизнис Администрација - Менаџмент БАМ Задолжителен
Бизнис Информатика БИТ Изборен
Финансиски Менаџмент ФИМ Задолжителен
Меѓународна Економија и Бизнис МЕБ Изборен
Маркетинг Менаџмент МАМ Задолжителен
Сметководство, Финансии и Ревизија СФР Изборен