Банкарски менаџмент
(БанкарскиМенаџмент)

наставник д-р Глигор Бишев
предмет Банкарски менаџмент
Бизнис Администрација - Менаџмент
Бизнис Информатика
Финансиски Менаџмент ФИМ Изборен
Меѓународна Економија и Бизнис
Маркетинг Менаџмент
Сметководство, Финансии и Ревизија СФР Изборен