Вовед во економска глобализација
(ВоведВоЕкономскаГлобализација)

наставник д-р Сашо Атанасоски
предмет Вовед во економска глобализација
Бизнис Администрација - Менаџмент
Бизнис Информатика
Финансиски Менаџмент
Меѓународна Економија и Бизнис МЕБ Задолжителен
Маркетинг Менаџмент
Сметководство, Финансии и Ревизија