Меѓународни сметководствени стандарди
(МеѓународниСметководствениСтандарди)

наставник д-р Пеце Николовски
предмет Меѓународни сметководствени стандарди
Бизнис Администрација - Менаџмент
Бизнис Информатика
Финансиски Менаџмент
Меѓународна Економија и Бизнис МЕБ Изборен
Маркетинг Менаџмент
Сметководство, Финансии и Ревизија СФР Задолжителен