База на податоци
(БазаНаПодатоци)

наставник д-р Муне Ѓеоргиевски
предмет База на податоци
Бизнис Администрација - Менаџмент
Бизнис Информатика БИТ Задолжителен
Финансиски Менаџмент
Меѓународна Економија и Бизнис
Маркетинг Менаџмент
Сметководство, Финансии и Ревизија