Бизнис логистика
(БизнисЛогистика)

наставник д-р Марика Башеска-Ѓорѓиеска
предмет Бизнис логистика
Бизнис Администрација - Менаџмент БАМ Задолжителен
Бизнис Информатика БИТ Изборен
Финансиски Менаџмент ФИМ Изборен
Меѓународна Економија и Бизнис МЕБ Изборен
Маркетинг Менаџмент МАМ Задолжителен
Сметководство, Финансии и Ревизија СФР Изборен