Деловно комуницирање
(ДеловноКомуницирање)

наставник д-р Љупчо Печијарески
предмет Деловно комуницирање
Бизнис Администрација - Менаџмент БАМ Изборен
Бизнис Информатика
Финансиски Менаџмент
Меѓународна Економија и Бизнис МЕБ Изборен
Маркетинг Менаџмент МАМ Изборен
Сметководство, Финансии и Ревизија