Бизнис политика и стратегија
(БизнисПолитикаИстратегија)

наставник д-р Лазар Стојаноски
предмет Бизнис политика и стратегија
Бизнис Администрација - Менаџмент БАМ Изборен
Бизнис Информатика БИТ Изборен
Финансиски Менаџмент ФИМ Изборен
Меѓународна Економија и Бизнис МЕБ Изборен
Маркетинг Менаџмент МАМ Изборен
Сметководство, Финансии и Ревизија СФР Изборен