Вовед во бизнис
(ВоведВоБизнис)

наставник д-р Моника Ангелоска-Дичовска
предмет Вовед во бизнис
Бизнис Администрација - Менаџмент БАМ Задолжителен
Бизнис Информатика БИТ Задолжителен
Финансиски Менаџмент ФИМ Задолжителен
Меѓународна Економија и Бизнис МЕБ Задолжителен
Маркетинг Менаџмент МАМ Задолжителен
Сметководство, Финансии и Ревизија СФР Задолжителен