Финансирање на проекти
(ФинансирањеНаПроекти)

Наставник: Проф.д-р Мери Бошкоска

Цел на предметот: Основна цел на предметот е студентите да се запознаат со потребните теоретски и концептуални алатки за финансиска анализа и донесување одлуки во врска со проектното финансирање. Студентите ќе се стекнат со знаење за техниките на проектното финансирање преку балансирана примена на теоретско знаење и специјализирани практични примери.

 Клучни придобивки: Студентите ќе бидат во можност да:

  • Го разберат значењето и придобивките од Јавно приватното партнерство.
  • Разберат кога треба да се употребува техниката на проектно финансирање и по што истата се разликува од другите корпоративни финансиски техники.
  • Ги идентификуваат клучните финансиски извори: банкарски заеми, корпоративни обврзници и др.
  • Изработат Студија за изводливост (Feasibility study).
  • Ги идентификуваат и анализираат ризиците поврзани со проектното финансирање.