Финансиска теорија и политика
(ФинансискаТеоријаИполитика)

наставник д-р Гордана Трајкоска
предмет Финансиска теорија и политика
Бизнис Администрација - Менаџмент БАМ Задолжителен
Бизнис Информатика
Финансиски Менаџмент ФИМ Задолжителен
Меѓународна Економија и Бизнис МЕБ Задолжителен
Маркетинг Менаџмент МАМ Изборен
Сметководство, Финансии и Ревизија СФР Задолжителен