Даночно и банкарско сметководство
(ДаночноИбанкарскоСметководство)

наставник д-р Гордана Витанова
предмет Даночно и банкарско сметководство
Бизнис Администрација - Менаџмент
Бизнис Информатика
Финансиски Менаџмент
Меѓународна Економија и Бизнис
Маркетинг Менаџмент
Сметководство, Финансии и Ревизија СФР Задолжителен