Сметководствен менаџмент
(СметководственМенаџмент)

наставник д-р Виолета Лашкоска
предмет Сметководствен менаџмент
Бизнис Администрација - Менаџмент БАМ Изборен
Бизнис Информатика
Финансиски Менаџмент
Меѓународна Економија и Бизнис
Маркетинг Менаџмент
Сметководство, Финансии и Ревизија СФР Изборен