Трошоци и цени
(ТрошоциИцени)

наставник д-р Виолета Лашкоска
предмет Трошоци и цени
Бизнис Администрација - Менаџмент БАМ Изборен
Бизнис Информатика БИТ Изборен
Финансиски Менаџмент ФИМ Изборен
Меѓународна Економија и Бизнис
Маркетинг Менаџмент МАМ Изборен
Сметководство, Финансии и Ревизија СФР Задолжителен