Page: ()   1  2
Courses 
Менаџерска економијаSelf enrolment
Менаџерско сметководство 2Self enrolment
Менаџмент 2Self enrolment
Менаџмент информациони системиSelf enrolment
Менаџмент на мали и средни бизнисиSelf enrolment
Менаџмент со финансиски ресурсиSelf enrolment
Монетарна економија 2Self enrolment
Организациска култура и деловна етикаGuest access
Организациски менаџмент 2Self enrolment
Пазар на капитал и финансиски институцииSelf enrolment
Портфолио менаџментSelf enrolment
Право на Европска УнијаSelf enrolment
ПретприемништвоSelf enrolment
Проектен менаџмент 2Self enrolment
Ревизија - напредно нивоSelf enrolment
Современи трендови во бизнис информатикатаSelf enrolment
Стратегиски менаџмент - напредно нивоSelf enrolment
Управување со обртни средстваSelf enrolment
Управување со ризици во банкарствотоSelf enrolment
Финансиско сметководство - напредно нивоSelf enrolment